پودمان:Break

From ویکی‌ادبیات
Revision as of 09:04, 19 June 2019 by طراوت بارانی (talk | contribs) (۱ نسخه واردشده)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

توضیحات این پودمان می‌تواند در پودمان:Break/توضیحات قرار گیرد.

-- This module implements {{break}}

local p = {}

function p.main( frame )
  local num = frame.args[1] or ''
  num = tonumber( num )
  if not num or num < 1 or math.floor( num ) ~= num or num == math.huge then
    num = 1
  end
  return mw.ustring.rep( '<br />', num )
end

return p