ویکی‌ادبیات:قواعد نام‌گذاری (افراد مقدس و مکرم جامعه)

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

الگو:رهنمود موضوعی الگو:قواعد نام‌گذاری

پادشاهان غربی

قواعد زیر برای نامیدن پادشاهان اروپایی دوران پس از قرون وسطی استفاده می‌شود. امپراتوری روم شرقی از این قاعده جداست.

  1. عناوین سلطنتی همچون امپراتور، پادشاه و ملکه (ابهام‌زدایی)|ملکه معمولاً در نام مقاله استفاده نمی‌شود.
  2. در صورت مرسوم‌بودن نام رایج، از آن نام در عنوان نوشتار استفاده می‌شود.
  3. در غیر این صورت از نام پادشاه + عدد ترتیبی + نام کشور استفاده می‌کنیم.
  4. برای برخی افراد لقب آنچنان بنام و هویت فرد گره خورده که در صورت استفاده‌نکردن از آن، وی شناخته نشده یا برای خواننده ابهام ایجاد می‌کند. در این صورت می‌توان از لقب مذکور استفاده کرد. (مثال: آلفرد بزرگ، هنری شیر).
  5. برای همسران پادشاهان که در قید حیات هستند از نام و لقب فعلی آنان برای نام‌گذاری استفاده می‌شود، همچنین برای همسران قبلی که همچنان زنده‌اند؛ اما برای همسرانی که درگذشته‌اند از نامی که بدان معروف‌اند در نام‌گذاری استفاده می‌شود.

پادشاهان عرب

  • برای کشورهای خاورمیانه رهنمود روشن و صریحی وجود ندارد اما برای پادشاهان عرب معاصر می‌توان از این نمونه پیروی کرد ملک عبدالله دوم.

پادشاهان ایران

برای اطلاع می‌توانید به ویکی‌ادبیات:نظرخواهی درباره استفاده از القاب سلطنتی برای پادشاهان ایران مراجعه نمایید.

پادشاهان صفوی

نام مقاله و کلمات اول بند آغازین مقاله عبارت است از کلمه شاه به‌همراه نام پادشاه، مثلاً «شاه‌سلیمان».

پادشاهان افشار

نام مقاله و کلمات اول بند آغازین مقاله عبارت است از نام پادشاه به‌همراه کلمه شاه، مثلاً «نادرشاه».

پادشاهان زند

نام مقاله و کلمات اول بند آغازین مقاله عبارت است از نام پادشاه به‌همراه کلمه خان و نام سلسله، مثلاً «کریم‌خان زند». برای اتصال کلمه خان از نیم‌فاصله استفاده می‌شود.

پادشاهان قاجار

نخستین پادشاه سلسله قاجار مانند زندیه نام‌گذاری می‌شود (آغامحمدخان قاجار)، اما برای مابقی نام مقاله و کلمات اول بند آغازین مقاله عبارت است از نام پادشاه همراه‌با نام سلسله، مثلاً «محمدعلی قاجار». در مقاله لقب پادشاه فقط یک بار ذکر می‌شود (که به «محمدعلی‌شاه» معروف است…).

رضاشاه پهلوی

نام مقاله و کلمات اول بند آغازین مقاله عبارت است از نام «رضا شاه»، در مقاله نام‌خانوادگی و نیز القاب وی قبل از رسیدن به سلطنت ذکر شود.

سایر پادشاهان

دربارهٔ پادشاهان قبل از دوران صفوی که بعضاً لقب سلطان داشته‌اند و نیز محمدرضا پهلوی، فعلاً رهنمودی نیست و باید بسته به فرد، مشهورترین نام انتخاب شود و درصورت‌نیاز برای همان فرد از کاربران نظرخواهی شود.

در آخرین نظرخواهی که دربارهٔ انتخاب نام محمدرضاشاه پهلوی انجام گرفت اجماع شفافی برای انتخاب نام صورت نگرفت و قرار شد نام مقاله برپایه نامی که ایجاد شده‌ است انتخاب شود.[۱]

شاهزادگان و ملکه‌ها

برای شاهزادگان رهنمود واحدی مطرح نیست و باید دربارهٔ هر فرد، مشهورترین نام انتخاب شود؛ اما کلمه ملکه نباید در نام مقاله و نیز کلمات اول بند آغازین استفاده شود.

درباریان قاجاریه

اگر لقب فرد به‌تنهایی بدون ابهام است، باید از آن برای نام مقاله استفاده شود مثل «ناصرالملک» اما در کلمات اول بند آغازین نام فرد به‌طور کامل آورده می‌شود. جداکردن سیلاب‌های لقب در صورت لزوم با نیم‌فاصله خواهد بود. درصورتی‌که لقبی به چند نفر داده شده صرفاً نام فرد به‌همراه لقب برای نام مقاله استفاده می‌شود و کلمات اضافی مانند خان و میرزا حذف می‌شود، مانند «احمد مشیرالسلطنه». چنانچه فردی هم از رجال قاجار و هم از رجال پهلوی شمرده شود، معمولاً برای نام مقاله نام و نام‌خانوادگی او بر لقب قاجاری مقدم است؛ مگرآنکه لقب قاجاری بسیار مشهورتر باشد.

جستارهای وابسته

الگو:ویکی‌ادبیات-ناقص