ویکی‌ادبیات:حذف نسخه

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

الگو:سیاست ویکی‌ادبیات

الگو:فهرست سیاست حذف حذف نسخه قابلیتی است که به مدیران اجازه می‌دهد تا موارد خاصی را در تاریخچه صفحه یا سیاهه از دید عموم حذف کنند. این ویژگی برای «حذف انتخابی» استفاده می‌شود که به‌وسعت جایگزین روش قبلی (حذف و احیای انتخابی) که نباید جز برای ادغام تاریخچه یا دیگر نکاتی که در آن نیاز به این اقدام باشد استفاده شود. حذف نسخه باید فقط در زمانی که با معیارهای استفاده هم‌خوانی دارد استفاده شود.

حذف نسخه می‌تواند متن یک نسخه، نام‌کاربری شخصی که ویرایش یا عمل را انجام داده یا خلاصه‌ویرایش یا خلاصهٔ سیاهه را پنهان کند. در ویکی‌ادبیات، معیارهایی برای نحوهٔ استفاده از ابزار حذف نسخه مطرح است که ادامه مشخص است. استفاده از ابزار حذف نسخه توسط پنهان‌گران در حالت «پنهان‌سازی» به‌شکل جداگانه در سیاست‌های پنهان‌گری بررسی شده‌است.

معیارهای استفاده

حد کمی از مطالب مخرب یا نامناسب در یک اجتماع بزرگ عادی است. به‌طورکلی، فقط محتوایی که حداقل با یکی از مطالب زیر هم‌خوانی دارد باید حذف شود. کاربران باید کافی‌بودن واگردانی یا نادیده‌گرفتن را در بررسی مدنظر قرار دهند. اگر نیاز به حذف بود، تنها مطالبی را که لازم است، پنهان کنید. (اطلاعات بدون‌زیان را مخفی نکنید) و دلیل واضحی برای حذف ارائه دهید.
  1. نقض آشکار حق تکثیر را می‌توان بدون حذف ارجاع به مشارکت‌کنندگان مفید حذف کرد. اگر حذف یک نسخه ارجاع به یک مشارکت‌کننده را حذف می‌کند، نمی‌توان از این معیار استفاده کرد. روش‌های مناسب برای حذف متن‌های دارای حق‌تکثیر در ویکی‌ادبیات:مشکلات حق تکثیر آمده‌است و بر این صفحه ارجحیت دارد.
  2. مطلب به‌شدت موهن، خفت‌آمیز یا زننده که ارزش دانشنامه‌ای یا پروژه‌ای کم دارد یا کلاً فاقد ارزش است یا سیاست زندگی‌نامهٔ زندگان را زیر پا می‌گذارند. این شامل اتهام، افترا و مطالب خفت‌آمیز یا زننده می‌شود که هیچ ارزشی ندارد یا به‌حدکافی ارزش دانشنامه‌ای ندارد؛ اما شامل مطالبی که صرفاً حقیقت را بیان می‌کند یا حمله‌های شخصی نیست. زمانی که صفحه‌هایی با اسم‌های به‌شدت نامناسب حذف می‌شوند، نام صفحه می‌تواند از سیاهه‌های حذف و انتقال نیز زدوده شود.
  3. مطالب صرفاً اخلال‌گرانه که هیچ ارتباط یا سودی برای پروژه ندارند.
  4. اطلاعات شخصی یا قابل شناسایی که عمومی نشده‌اند
  5. حذف مطابق سیاست حذف از طریق حذف نسخه.
  6. با فرض نبود مخالف و به‌عنوان تمیزکاری

جستارهای وابسته

الگو:مدیر تازه الگو:اجتماع ویکی‌ادبیات