ویکی‌ادبیات:بازی با سامانه

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

الگو:رهنمود موضوعی الگو:این رهنمود در یک نگاه

الگو:جعبه راهنما۲

بازی‌کردن با سامانه یعنی استفاده از قوانین و رهنمودهای ویکی‌ادبیات در راه نادرست یا اینکه تلاشی عامدانه برای مخالفت یا مختل‌کردن تلاش جمعی برای ویرایش گروهی. بازی با سامانه ممکن است نشانگر سوءاستفاده از فرآیندها، ویرایش اخلالگرانه یا طفره‌رفتن و فرار از روح تفاهم و اجماع در اجتماع ویکی‌ادبیات باشد. معمولاً برخی ویرایشگران برای بیان یک دیدگاه، پیشبرد و پیروزی در جنگ ویرایشی یا برای اجرای یک دیدگاهِ جانب‌دارانه و خاص به بازی با سامانه می‌پردازند.

الگو:ویکی‌ادبیات-خرد