ویکی‌ادبیات:انشعاب محتوا

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

انشعاب محتوا یا مقالات موازی معمولاً به خلق بدون منظور مقالات مختلف که همگی به یک موضوع می‌پردازند گفته می‌شود. نتیجهٔ غیرعمدیِ ساخت مقالاتِ موازی درخصوص یک موضوع، به‌وجودآمدن مقاله‌هایی مهجور یا حتی محتوایی متضاد دارد.

مقالات موازی به‌منظور دور زدن بیان دیدگاه حداکثری یا انشعاب دیدگاهی (به انگلیسی: POV fork) به ایجاد عامدانهٔ مقالاتی اطلاق می‌شود که جهت دور زدن رهنمودهای بیان حداکثری دیدگاه‌ها انجام می‌شود و این عمل معمولاً به این منظور صورت می‌گیرد که هر زمینهٔ منفی یا مثبت دربارهٔ مقاله‌ای یا بزرگ‌نمایی شود یا اینکه بدان توجهی نشود و هر دوی انشعاب محتوا و انشعاب دیدگاهی مطلوبِ ویکی‌ادبیات نیست؛ زیرا این کار مانع از این اجماع‌یابی می‌شود و بنابراین یکی از مهم‌ترین اصول ما بدین‌گونه نقض می‌شود.