ویکی‌ادبیات:از همه مقررات چشم‌پوشی کنید

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

الگو:سیاست‌های ویکی‌ادبیات:چشم‌پوشی اگر قانونی مانع حفظ یا بهبود ویکی‌ادبیات شد، آن را نادیده بگیرید.

جستارهای وابسته

الگو:اصول ویکی‌ادبیات